Евразия экономикалык биримдигинин аймагында дары каражаттарынын айланымы

Ресурс катталган дары каражаттары жөнүндө, дары каражаттарынын жүгүртүмүнө Евразия экономикалык биримдигинин мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан аткарылган фармакокөзөмөлдүн жана мамлекеттик контролдун (көзөмөлдүн) жыйынтыктары жөнүндө толук жана актуалдуу маалыматтарды, ошондой эле дары каражаттарынын жүгүртүмү жөнүндө башка маалыматтарды камтыйт

Жарыялоого даярдалып жаткан маалымат ресурстары
Единый реестр зарегистрированных
лекарственных средств
Кененирээк.
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 122 от 25.10.2016
Единая база данных контрафактных,
фальсифицированных и не соответствующих требованиям по качеству лекарственных средств
Кененирээк.
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 124 от 25.10.2016
Единая база данных приостановленных,
отозванных и запрещенных к медицинскому применению лекарственных средств
Кененирээк.
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 126 от 25.10.2016
Единая информационная база данных
по выявленным нежелательным реакциям на лекарственные средства
Кененирээк.
Дата введения в действие: 25.11.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 125 от 25.10.2016
Единый реестр уполномоченных лиц
производителей лекарственных средств
Кененирээк.
Дата введения в действие: 25.10.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 123 от 25.10.2016
Единый реестр фармацевтических
инспекторов
Кененирээк.
Дата введения в действие: 25.05.2017г.
Решение Коллегии ЕЭК № 127 от 25.10.2016
Ченемдик документтер
Решение
Коллегии ЕЭК
22.12.2015 №172
Распоряжение
Коллегии ЕЭК
22.12.2015 №176
Ченемдик-маалымдама маалымат
ЕАЭБ медициналык буюмдар рыногунун чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу органдар жана уюмдар
Армения Республикасы
Беларусь Республикасы
Казакстан Республикасы
Кыргыз Республикасы
Россия Федерациясы
Эл аралык уюмдар